ÚVOD

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa: Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás informovali, že osoby s chronickým onemocněním musí mít k očkování v Očkovacím centru KD Máj Pelhřimov lékařskou zprávu, kterou dokládají svůj zdravotní stav. Bez této zprávy nebude klientovi očkování v očkovacím místě umožněno.

Pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci ve školách a školských zařízení musí při registraci v očkovacím místě doložit písemné potvrzení o zaměstnání vystavené zaměstnavatelem.


Omezení návštěv na porodnici a šestinedělí

 - je povolena pouze třetí osoba. Třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem na porodní sál, antigennímu testu a zároveň potvrdí, že nemá příznaky onemocnění Covid-19 (teplota nesmí dosáhnout 37 stupňů celsia). Pobyt je možný pouze na samostatném boxu se sociálním zařízením, s respirátorem FFP2 nebo NK95 bez výdechového ventilu (respirátor je možné zakoupit na vrátnici hlavní lůžkové budovy nemocnice). Antigennímu testu se třetí osoba nemusí podrobit v případě, že doloží negativní výsledek PCR nebo POC testu ne staršího 48 hodin, nebo certifikát MZ ČR o provedeném očkování (minimálně 14 dní po druhé dávce), popř. při doložení zprávy o prodělaném onemocnění Covid-19 v předchozích 90 dnech.

- na oddělení šestinedělí je povolena návštěva třetí osoby za výše uvedených podmínek v případě, že je rodičem nebo osobou žijící s rodičkou ve společné domácnosti, a to 1x denně po dobu 30 minut


Návštěvy na lůžkových odděleních Nemocnice Pelhřimov

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vztahující se k návštěvám na lůžkových odděleních u všech poskytovatelů zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních přinášíme aktuální informace o situaci v Nemocnici Pelhřimov.

Nadále platí zákaz návštěv u pacientů na odděleních akutní lůžkové péče s výjimkou návštěv nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností a návštěv u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Od 12. dubna 2021 jsou povoleny návštěvy na ODN ve středu a v neděli od 14 do 16 hodin. Všechny návštěvy jsou možné za dodržení následujících podmínek:

  • návštěva se prokáže negativním antigenním či PCR testem na nemoc COVID-19, který nesmí být starší více než 48 hodin
  • doloží doklad, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

Návštěva je možná pouze s použitím respirátoru kategorie FFP2 nebo KN95 (možno zakoupit na vrátnici hlavní lůžkové budovy nemocnice)

Zvažte s ohledem na zdraví a bezpečnost svých blízkých, zda je návštěva v nemocnici opravdu nutná. Pokud je k ní vážný důvod, respektujte, prosím, doporučení zdravotnického personálu.

Mimořádné opatření zde.


Na 7. dubna připadá každoročně Světový den zdraví vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Nemocnice Pelhřimov si tento den vždy připomínala akcí s názvem Den pro zdraví, která byla určená pro širokou veřejnost a konala se v atriu hlavní lůžkové budovy. Vzhledem k epidemiologické situaci se akce letos neuskuteční.


Očkování osob s chronickým onemocněním


Společnou výzvu hejtmana, ředitelů IZS a vedení krajských nemocnic, kteří žádají o respektování všech zavedených protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 naleznete ZDE.


 

Mezi horní a dolní částí areálu nemocnice motoristé opět neprojedou

Od středy 31. 3. 2021 bude uzavřen průjezd areálem Nemocnice Pelhřimov v místě u stravovacího provozu. Po tuto dobu nebude možné projet mezi dolní a horní částí areálu. Důvodem jsou probíhající práce na vybudování nového kolektoru.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem budou oba vjezdy do areálu nemocnice bez omezení otevřeny. Žádáme Vás však o vjezd jen v nejnutnějších případech. Kvůli probíhajícím stavebním pracím je dopravní obslužnost omezena a v případě většího množství vozidel může docházet k blokování průjezdnosti sanitních a obslužných vozidel. Průchod pro pěší bude zachován s maximální obezřetností každého chodce. Více dopravní schéma.

Děkujeme za pochopení

Nemocnice Pelhřimov, p.o.


Duchovní služba

V Nemocnici Pelhřimov je každou středu a čtvrtek přítomen kaplan Mgr. Jan Blažek, který poskytne nebo případně zprostředkuje kontakt na duchovní z ostatních státem uznaných církví a náboženských společností. Duchovní služba je součástí komplexní péče poskytované pacientům Nemocnice Pelhřimov. Nemocničního kaplana je možno kontaktovat na tel.: +420731/691 313 nebo e-mailem: kaplan.blazek@gmail.com.


Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás požádali o dodržování termínu a času, který jste si zvolili pro očkování proti onemocnění COVID-19 v Kulturním domě Máj v Pelhřimově. Ve vakcinačním centru tak strávíte jen nezbytně nutnou dobu, která je potřeba k vlastnímu očkování a současně nebude docházet ke zvýšené koncentraci osob. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že očkovací látky jsou vždy v dostatečném množství distribuovány na počet registrací v daném termínu.

Děkujeme za pochopení


 

Nemocnice Pelhřimov poskytuje služby na vysoké úrovni, kvalitně a bezpečně

Nemocnice Pelhřimov obhájila akreditaci u Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). Šetření se uskutečnilo ve dnech 21.- 22. 1. 2021. Nemocnice prokázala, že poskytuje služby na vysoké úrovni, kvalitně a bezpečně. Auditoři ohodnotili akreditaci s výslednou známkou 9,8 z 10 možných. „Naším dlouhodobým cílem je udržení nastavené kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče,“ sdělila manažerka kvality Nemocnice Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská Dis.

Cílem akreditačního šetření je ověřit, zda zdravotnické zařízení naplnilo požadavky akreditačních standardů. Tříčlenná komise hodnotila kvalitu poskytované péče, ale i technické zabezpečení, služby a komplexně celé zázemí nemocnice. „Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, kterým děkuji za jejich přístup, ochotu, zodpovědnost a dobře odvedenou práci. Díky nim se i nadále naše zařízení řadí k poskytovatelům zdravotních služeb s vysokou úrovní,“ řekl ředitel Nemocnice Pelhřimov Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA.  Platnost nového certifikátu je do 22. 1. 2024. 

Akreditace se v nemocnici koná vždy jednou za tři roky. První šetření se uskutečnilo v roce 2008. Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním a systematickým sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ve všech provozech nemocnice.


Aktuálně
 
  • Antigenní testování pro pedagogické pracovníky v Nemocnici Pelhřimov, více - ZDE
  • Informační letáky MZCR COVID-19 - ZDE
  • Z důvodu epidemie Covid-19 je až do odvolání zrušena psychoprofylaxe (přednášky) pro těhotné.
  • ONKOLOGICKÉ TÝMY - upřesnění indikací - ZDE
  • VÝZVA JEDENÁCTI: LÉKAŘI UNIVERZITY KARLOVY VEŘEJNOSTI - ZDE
  • Akreditované kvalifikační kurzy v oborech SANITÁŘ - zahájení výuky od 1.9.2020  – ZDE
  • Náborové příspěvky a stipendia - studenti lékařských i nelékařských oborů - ZDE
 

                                                                

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Projekt PALIATIVNÍ PÉČE v Nemocnici Pelhřimov

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.

Nemocnice Pelhřimov nabízí:
Ambulanci preventivní medicíny

ambulance_pm_20160315